Jean-François Dondelet, Politiek secretaris van de interprofessionele federatie SDZ, het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO’s

“Voor de kleine zelfstandige is het administratief werk rond de facturering zeer belastend. De elektronische facturering biedt de mogelijkheid deze administratie te vereenvoudigen. Het SDZ zal erop toezien dat de geleidelijke invoering van de elektronische facturering zonder problemen en met een minimum aan kosten zal verlopen.”

Bernard Rongvaux, Voorzitter van de federatie van de uitgevers van de maaltijdcheques, ‘Vouchers Issuers Association’ (VIA)

“De sector van de maaltijdcheques stond er ooit om bekend een grote papierafnemer te zijn. Met de invoering van de elektronische maaltijdcheques (momenteel 40% conversie), hebben we onze business heruitgevonden en zijn we een voorbeeld geworden inzake administratieve vereenvoudiging. Het ondertekenen van deze overeenkomst, dat het gebruik van de elektronische factuur aanmoedigt, is voor ons een evidentie: moderniteit en veiligheid in de processen, verlichting van het administratieve werk, vermindering van kosten en onze ecologische voetafdruk maken deel uit van onze dagelijkse realiteit.”

Patrick Claerhout, Voorzitter van de Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars (BVVM)

"Onze activiteiten, die voornamelijk gericht zijn op ondernemingen, produceren, van nature en door het wettelijk kader, een enorme hoeveelheid aan papier. Dankzij elektronische facturatie kan deze administratieve last duidelijk beheerst worden. Bijgevolg juicht de UPCA-BVVM de toegevoegde waarde van dit proces toe, niet alleen ten voordele van onze leden maar ook van onze klanten.”

Jos Gijbels, Algemeen Directeur van de Unie van Sociale Secretariaten (USS)

“De federatie van de erkende sociale secretariaten hecht veel belang aan de evolutie rond e-facturatie, wil hier zijn rol in opnemen en wil een hefboomeffect creëren. Naast de administratieve vereenvoudiging en de veiligheid bij de overdracht en behandeling van de gegevens biedt de e-facturatie ook de kans om duurzaam om te gaan met onze grondstoffen: elektronische facturen redden bomen!”

Michel Van Den Broeck, Voorzitter van de Belgische Federatie van Voertuigen Verhuurders (Renta)

“Al sinds 2007 is Renta overtuigd van het efficiëntie-verhogend karakter van E-facturatie en promoten wij dan ook op actieve wijze het elektronisch factureren. Via het REI-platform (Renta Electronic Invoice) dat ter beschikking staat van de aangesloten leasingmaatschappijen, garages en bandencentrales wordt op dit ogenblik niet minder dan 96% van het totaal aantal facturen op digitale wijze gegenereerd en elektronisch verstuurd.”

Catherine Rutten, CEO van Pharma.be

“Als koepelvereniging van farmaceutische bedrijven die innovatieve geneesmiddelen tot bij de patiënt brengen, verwelkomt pharma.be een dergelijk vernieuwend initiatief.”

Marc Mestdagh, gedelegeerd bestuurder van FeWeb vzw

“E-facturatie is niet alleen efficiënt voor beter betalingsverkeer, maar ook een mooie pleitbezorger voor bedrijven en organisaties om internettechnologie als centrale aansturing binnen hun organisatie te integreren en aan te wenden in hun professionele samenwerking met anderen.”

Benjamin Beeckmans, Voorzitter van la FEWEB

“In dit tijdperk waarin informatica alom tegenwoordig is, is de elektronische facturatie een vereiste om de handelsbetrekkingen te vergemakkelijken. In de web-wereld is dit een evidentie zelve !”

Freddy Boels, Voorzitter van FVF

“Elektronisch factureren is dé verzekering voor een efficiënt facturatiebeleid. Het betekent immers een vermindering van de administratieve en financiële last.”

Jean-Louis Nizet, Secretaris-generaal van de Belgische Petroleumfederatie (BPF)

“De grote ondernemingen, ongeacht of ze in België of in het buitenland werkzaam zijn, verbeteren steeds hun beheersverrichtingen. Door het gebruik van betrouwbare en doeltreffende communicatiemiddelen kunnen ze hun algemene kosten optimaliseren.”

Herwig Muyldermans, Algemeen Directeur van FEDERGON

“De uitzendbureaus die lid zijn van Federgon zijn baanbrekers inzake administratieve vereenvoudiging en het gebruik van elektronische applicaties: getuigen hiervan zijn de elektronische maaltijdcheques, de elektronische loonfiches die door bepaalde uitzendbureaus gebruikt worden of de elektronische facturatie en – arbeidscontracten waar in de sector gebruik van wordt gemaakt.”

Carl Veys, voorzitter van FEDERAUTO vzw

“De promotie voor elektronische facturatie bij de FEDERAUTO-leden past perfect binnen de zoektocht naar een grotere efficiëntie in onze bedrijven. Het is een win-winsituatie: tijdswinst en geldbesparing voor onze sectoren maar ook voor onze klanten.”

Luc Bontemps, Gedelegeerd bestuurder van FEBIAC

“In een voortdurend streven naar innovatie, is Febiac nauw betrokken bij elk initiatief ter aanmoediging van het ondernemerschap en de administratieve vereenvoudiging. E-facturatie is er een goed voorbeeld van!”

Michel Vermaerke, Gedelegeerd bestuurder van Febelfin

“Elektronisch betaalverkeer dat veilig, efficiënt en gemakkelijk toegankelijk is, vormt een belangrijke schakel binnen ons economisch weefsel. De facturatiediensten (zoals Zoomit) die de banken aanbieden binnen hun internetbanking nemen hierin een essentiële plaats in. Het initiatief van minister Chastel geeft een sterke impuls om verder te blijven werken in die richting.”

Yves Verschueren, Gedelegeerd bestuurder van Essenscia

"Essenscia juicht de ontwikkeling van de elektronische facturatie toe. Al de maatregelen die door de regering worden genomen en die het mogelijk maken om de kosten van de industrie te verlagen, worden gunstig verwelkomd door Essenscia.”

Johan Willemen, Voorzitter van de Confederatie Bouw

“Een overgang van papieren facturen naar elektronische facturatie is niet alleen beter voor het milieu, het betekent ook een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging en kostenbesparing voor onze bouwbedrijven. Dit initiatief krijgt onze volledige steun en we zullen ons binnen onze organisatie inzetten voor de bewustmaking bij onze leden.”

Dominique Michel, Gedelegeerd bestuurder van Comeos

“We juichen iedere administratieve vereenvoudiging toe. Onze leden, die soms meer dan een miljoen facturen per jaar verwerken, zijn al langer vragende partij om alles elektronisch te laten verlopen. We zijn dan ook opgetogen dat de e-factuur nu weer een stap dichterbij komt.”

Carine Moitier, Afgevaardigd bestuurder van Be Commerce

“BeCommerce, de vereniging van de Belgische e-commerce industrie, is blij het digitaliseren van de facturatie in België te promoten. Het is een logische stap naar het digitaliseren van onze economie. Onze e-commerce leden kunnen in deze zin hun steentje bijdragen. Effectief, veel e-commerce bedrijven geven graag het goede voorbeeld op het gebied van elektronisch factureren.”

Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia

"Sedert meerdere jaren schaart Assuralia zich achter de ontwikkeling van de elektronische factuur (e-factuur). Dit elektronische communicatiemiddel sluit immers perfect aan bij het continue streven van de verzekeringssector naar een grotere efficiëntie die de cliënt ten goede komt. Via het gebruik van dit moderne en vernieuwende middel biedt de verzekeraar de verzekerde niet alleen tijdswinst, maar ook een gestegen gebruiksgemak in de administratie van zijn polissen."

Lorette Rousseau, Voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

“Onze federatie is heel blij met de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging samen te werken. Elk jaar gaan ongeveer 2,5 miljoen mensen naar de notaris om 800.000 à 900.000 officiële documenten af te sluiten. Daaruit blijkt dat het project van elektronische facturatie een aanzienlijk potentieel heeft. De elektronische facturatie heeft slechts voordelen : ze is eenvoudiger, efficiënter en rendabeler. Bovendien gaat het om een milieuvriendelijk project en stemt het dus volledig overeen met de doelstelling van duurzame ontwikkeling van de notarissen”.

Daniel Kroes, voorzitter van het instituut van de Bedrijfsrevisoren

“Het IBR stemt volledig in met een ruime en snelle instelling van de elektronische facturatie en zet aldus alle bedrijfsrevisoren aan om deze elektronische facturatie vanaf heden te gebruiken”. De heer Thierry Dupont, ondervoorzitter van het IBR : “Aangezien de 1.050 bedrijfsrevisoren van het land de bevoorrechte tussenkomende partijen van de bedrijven zijn, zullen ze hun klanten op nuttige wijze eraan aanzetten om naar de elektronische facturatie over te stappen waarbij ze die klanten bij de nodige aanpassing van hun interne procedures voor de behandeling van elektronische documenten zullen bijstaan”.

Jean-Marie Conter, voorzitter van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

“Het BIBF is ervan overtuigd dat de overgang naar de elektronische facturatie een echte opportuniteit is voor de 6 000 boekhouders-fiscalisten van het land! Natuurlijk zullen de cijferberoepen hun kantoren met de overstemmende voorzieningen moeten uitrusten, maar vooral zullen ze eindelijk maximaal zich kunnen wijden aan het adviseren van ondernemingen, een activiteit met hoge toegevoegde waarde!”.

Benoit Vanderstichelen, voorzitter van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten

“De kern van ons beroep en de dematerialisatie van de procedures en de documenten, waaraan we elke dag onze steun geven, werkt de optimale ontwikkeling van de elektronische facturatie in de KMO’s op de veelvoudige rollen van de cijferberoepen bij het adviesgeven en het begeleiden van de ondernemingen als katalysator. Bewustmaken, organiseren, betrouwbaarder maken en diensten met hoge toegevoegde waarde aanbieden zijn de engagementen van het IAB en zijn leden!”.

Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka

“E-facturatie biedt de ondernemingen de opportuniteit aan om hun algemene kosten drastisch te verlagen. Bovendien kunnen de betalingen daardoor versneld worden”.

Jean de Lame, secretaris-generaal van de Union Wallonne des Entreprises

“Geleidelijk zal de elektronisch facturatie de regel worden en de papieren facturatie de uitzondering”.

Philippe Godfroid, Voorzitter van de Union des Classes Moyennes

“Hoe kleiner een onderneming is, hoe meer ze last heeft van de administratieve lasten. Daarom moedigt de UCM het gebruik van de elektronische weg aan voor de facturen. Daarmee wordt het beheer vlotter en worden voor de overheid werkelijke mogelijkheden geschept om het leven van de ondernemer te vereenvoudigen”. 

Miguel Van Keirsbilck, secretaris-generaal van IZEO

“De elektronische facturatie is ook een echte opportuniteit voor de KMO’s ! Gedaan met de schoendoos vol met de facturen van het kwartaal! IZEO biedt zijn leden een begeleiding bij hun overgang naar de elektronische facturatie aan, samen met hun boekhouder.”

Philippe Lambrecht, Administrateur-Secretaris-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen

“De wetgeving inzake elektronische facturatie is het resultaat geweest van een model- en constructieve samenwerking tijdens meerdere jaren tussen alle betrokken belanghebbenden. Vandaag wordt ze door de ondertekening van protocollen  geconcretiseerd die ertoe strekken dit prachtig werktuig te promoten, waardoor onze  doelstelling van 25% van elektronische facturatie snel zou kunnen worden bereikt”.

Christine Mattheeuws, NSZ

“Vandaag verstuurt de overgrote meerderheid van de kmo’s hun facturen niet digitaal. Nochtans biedt de elektronische factuur heel wat voordelen. Zo kan elektronische facturatie de ondernemer veel kosten en tijd besparen op vlak van papier en verzending.”

Paul Simons, in naam van de Belgian Business Software Providers (BBSP)

“De ondertekening van dit protocol betekent een nieuwe mijlpaal in de doelstelling om meer automatisatie te realiseren in de boekhouding/accountancy wereld. Een niet onbelangrijk gegeven in een sector die economisch zeer belangrijk is en bovendien behoort tot de knelpuntberoepen.”

De ESP’s

“Standardisatie heeft ook in andere sectoren zoals telecommunicatie en financiële dienstverlening bewezen een kostverlagend effect te hebben. De ontwikkeling van een standaardkoppeling tussen boekhoud- en facturatiepakketten enerzijds en e-facturatie dienstverleners anderzijds zal de Belgische KMO’s toelaten op eenvoudige en goedkope manier met elektronische facturatie te starten. De gemeenschap van dienstverleners rond e-facturatie heeft zich als groep geëngageerd om hiervoor oplossingen aan te reiken, gebaseerd op open standaarden. Door dit initiatief wordt een grote stap gezet in de vereenvoudiging en implementatie van de elektronische factuur bij de Belgische KMO’s. Als gemeenschap van service providers staan wij achter dit soort initiatieven. “

Baudouin Corlùy, Agoria

“20% van de uitgaande facturen worden vandaag digitaal verzonden. De KMO’s in ons land beschikken vandaag over tientallen digitale oplossingen om elektronisch te factureren. Dat kan gaan van het inscannen van een factuur over het toevoegen van een module aan een boekhoud- of ERP-pakket tot het beroep doen op gespecialiseerde communicatieplatformen. E-facturatie heeft heel wat economische en sociale voordelen en helpt bedrijven om het potentieel van de digitale maatschappij volledig te benutten.” 

Olivier Willocx, afgevaardigd bestuurder van de Brusselse werkgeversorganisatie:

« Al in 2012 heeft BECI het E-Facturation protocol van het Forum for the Future ondertekend. Vandaag stellen we vast dat ondernemingen die lid zijn van onze organisatie, en die naar de elektronische facturatie overgegaan zijn, zeer tevreden ermee zijn »

Karel Van Eetvelt, Unizo

“E-facturatie is een belangrijke stap vooruit voor de ondernemers. Het systeem levert een administratieve vereenvoudiging, versnelt het betalingsproces en betekent zowel tijd- als geldwinst.”

Efactuur

Bent u boekhouder of accountant?

Gebruikt u al e-facturatie of houdt u de boot nog even af?

Laat het ons weten via deze enquête. De resultaten van deze bevraging kunt u begin februari hier bekijken.

Doet u het ?

Wordt dan met uw bedrijf e-invoicing ambassadeur! We zoeken enthousiaste ondernemers voor wie e-factureren het “nieuwe normaal” is en die hun ervaringen willen delen met andere bedrijven. Bent u zo’n ondernemer of heeft u zo’n onderneming als klant, contacteer ons: kathy.vanhoorne@premier.fed.beMeer info.

Partners

De overheid en de ondernemingsorganisaties, de Instituten van de cijferberoepen en de technologiesector slaan de handen in elkaar om ondernemingen en consumenten te informeren over de voordelen en de mogelijkheden van elektronische facturatie. 

Wetgeving

Vanaf 1 januari 2013 worden papieren en elektronische facturen gelijk behandeld. Dat betekent dat vanaf dan factuurgegevens zowel op papier als via elektronische weg kunnen worden verstuurd en ontvangen. Dat principe staat in de Europese Richtlijn die de factureringsregels bepaalt. De Belgische BTW-administratie heeft dit principe ook in de Belgische regelgeving ingeschreven.

Gedragscode

De gedragscode is bestemd voor de elektronische facturatie tussen een leverancier en de consumenten. Het geeft hen een duidelijk en vast kader.

Voorbeelden

Elektronisch factureren is mogelijk, gemakkelijk en biedt vele voordelen! De elektronische factuur wordt reeds gebruikt door tal van Belgische ondernemingen.

Hier vind u getuigenissen die op het terrein werden verzameld.

Contact

Uw ervaring met e-facturen delen?

mail naar dav@premier.fed.be

Vragen over de regelgeving en e-facturen?

call center :

Vragen over technologische oplossingen?

Vraag advies aan uw boekhouder of neem contact op met Agoria

Vragen over boekhouding en e-facturen of het opzetten van een controlespoor?

Vraag advies aan uw boekhouder of aan één van de Insituten van de cijferberoepen.

Technische problemen met de website

mail naar dav@premier.fed.be